Hva gjør vi?

Vi dekker flere fagområder i vår bedrift. Fellesnevneren for fagene er at de er sterkt relatert til hverandre i byggprosjektering.
Dette gir oss en fordel i prosjekter hvor vi dekker flere fag samtidig. Koordineringer, avklaringer og "nøtteknekking" kan vi i stor grad gjennomføre internt. Vi blir sterke på samhandling.
Noe som er vel så viktig, er at vi gjennom nært samarbeide, kjenner godt til utfordringer i hverandres fagfelt.

Dette til sammen gjør oss til en kompetanse og kunnskapsbedrift som kan spille på flere strenger. Effektive metoder og kvalifiserte medarbeidere skal bli din gevinst.

Arkitekt

Arkitekt

Våre Sivilarkitekters oppgave er å få fremstilt din drøm i konkrete skisser/tegninger. Vi er med i alt fra tidlig fase, fra en tanke, til detaljerte arbeidstegninger og oppfølging under byggeperioden. Med vår fagkompetanse skal vi se til at bygget blir utformet etter lover og forskrifter, at det er arealeffektivt og fornuftig løst. En samarbeidspartner i alle fasene i prosjektet. Vi har godkjenning i tiltaksklasse 3.

Ansvarlig Søker

Ansvarlig Søker

Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaksprosessen, dvs: - Utforming av komplett byggesøknad med nødvendige vedlegg - besørge nabovarsling til naboer og gjenboere -begrunne plassering i tiltaksklasse - forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger - kooridinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest - sørge for at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse - sørge for at de ansvarlige kontrollforetakene til enhver tid er kjent med kontrollplanene -rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen - være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot. - kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

Rådgivende Ingeniør Brann(RIBr)

Rådgivende Ingeniør Brann(RIBr)

Våre branntekniske tjenester dekker: Brannprosjektering for pre aksepterte løsninger tiltaksklasse 2. Brannteknisk rådgivning i tidlig fase, som skisse og forprosjekt, og ved utarbeidelse av anbud og tilbud eller utarbeidelse av en overordnet brannstrategi. Brannprosjektering og utarbeidelse av brannkonsept med ytelsesbeskrivelse for øvrige fag. Brannteknisk rådgivning ved detaljprosjektering Brannteknisk rådgivning ved overlevering Brannteknisk kontroll av prosjektering og utførelse.

Interiørarkitekt

Interiørarkitekt

Interiørarkitekten sørger for helhetlig planlegging og utforming av rom. Interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig. Faget består av utvikling av planløsninger, universell utforming, arealeffektivisering, miljøhensyn, farger- og materialvalg for privat og offentlig sektor i nye og eldre bygg.

Byggledelse / prosjektledelse

Byggledelse / prosjektledelse

Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen. Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til avtalens spesifikasjoner. Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis ledelse og referat fra byggemøter, rapportskriving (økonomi, framdrift, avvik osv.), attestasjon på time- / materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer.